Kezdőlap
https://tbugyintezotanfolyam.hu/

Részlete a társadalombiztosítási ügyintéző szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből


 
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 02
 
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Társadalombiztosítási ügyintéző
 
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -
 
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 120-180
 
2. EGYÉB ADATOK
 
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
 
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -
 
2.2. Szakmai előképzettség: -
 
2.3. Előírt gyakorlat: -
 
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -
 
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -
 
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 70%
 
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 30%
 
2.8. Szintvizsga: -
 
3. PÁLYATÜKÖR
 
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
  A  B  C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3611  Pénzügyi ügyintéző  Pénzügyi asszisztens
3.1.3. 3653  Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintéző  Társadalombiztosítási ügyintéző
3.1.4. 4121  Könyvelő (analitikus)  Analitikus könyvelő
 
3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A társadalombiztosítási ügyintéző a munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyeket intézi, a nyilvántartásokat vezeti. Vezeti a biztosítottak társadalombiztosítási lapjait, nyilvántartja a kifizetett ellátásokat, adatokat, igazolásokat küld az illetékes társadalombiztosítási szerveknek. A munkavállalókkal kapcsolatos munkaerő-gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatokat ellátja a nyilvántartásokat vezetésével összhangban.
 
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
-      ellátni a munkaügyi nyilvántartások alapján a bérekkel kapcsolatos adminisztrációs (bérszámfejtés, járulék-nyilvántartás, stb.) feladatokat,
-      vezetni az egészség- és társadalombiztosítással kapcsolatos nyilvántartásokat,
-      összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából,
-      munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni,
-      feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket fénymásolót használni.
 
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
 
  A  B  C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 344 02  Vállalkozási és bérügyintéző  szakképesítés
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
  A  B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosítója megnevezése
4.3. 10154-12  Munkaerő-gazdálkodás
4.4. 10155-12  Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
 
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
  A  B  C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezés a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10154-12  Munkaerő-gazdálkodás  gyakorlati
5.2.4. 10155-12  Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása  írásbeli
 
A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 50%-os szinten teljesíti.
 
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Bérszámfejtési feladat
 
A vizsgafeladat ismertetése: A feladatlap egy belépő dolgozó megadott adatainak felvitele után bérszámfejtési feladat, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja. A központi gyakorlati feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül összeállításra. Az útmutató tartalmazza, hogy milyen módon kell a vizsgázók vizsgafeladatainak megoldásait rögzíteni.
 
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat aránya: 50%
 
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása
 
A vizsgafeladat ismertetése: A Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátásához kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
 
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat aránya: 30%
 
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: A munkaerő-gazdálkodás kapcsolódó szakmai feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: A munkaerő-gazdálkodás kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.
 
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)
A vizsgafeladat aránya: 20%
 
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
 
A modulzáró vizsgatevékenységek szervezésére, lebonyolítására és az értékelésre vonatkozó szabályokat a szakképesítésért felelős miniszter a honlapján közzéteszi.
A modulzáró vizsga vizsgatevékenységének szabályszerűségét a vizsgabizottság egy tagja utólag, de legfeljebb a komplex szakmai vizsga megkezdése előtti 5. napig ellenőrizheti.
A vizsgatevékenységek vizsgaidőpontjai tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közreadott vizsganaptár az irányadó.
 
A szakképesítésért felelős miniszter a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételsorokat.
A szakmai vizsgán kizárólag a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közzétett segédeszközök használhatóak.
 
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
A szóbeli vizsgatevékenység csak akkor kezdhető meg, ha a gyakorlati és a központi írásbeli vizsgatevékenység vizsgafeladatát a vizsgázó külön-külön legalább 50%-os szinten teljesítette.
 
A komplex szakmai vizsga egyes vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok érdemjegye az elért %-os teljesítmények alapján:
 
90 - 100%  jeles (5)
80 - 89%  jó (4)
65 - 79%  közepes (3)
50 - 64%  elégséges (2)
0 - 49%  elégtelen (1)
 
Amennyiben minden vizsgafeladat eredményes, úgy a komplex szakmai vizsga osztályzatát a vizsgafeladatonként elért érdemjegyek a vizsgafeladat arányával súlyozott átlaga alapján két tizedesre kerekítve, az általános szabályok szerint (0,50-től felfelé) kell meghatározni.
Sikertelen a komplex szakmai vizsga, ha annak bármely vizsgatevékenységéhez rendelt vizsgafeladatának érdemjegye elégtelen (1).
 
Javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból kell tenni, amelyből a vizsgázó nem érte el az 50%-ot, és teljesítményét elégtelenre (1) minősítette a vizsgabizottság.
Felmentés esetén a beszámítás alapjául szolgáló dokumentumban az adott vizsgafeladathoz, vizsgarészhez rendelt értékelési teljesítményt (érdemjegy, osztályzat, teljesítményszázalék) kell figyelembe venni. Teljesítményszázalék esetén az érdemjeggyé történő átváltás a komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok értékelési besorolása alapján történik.
 
Amennyiben a felmentést adó dokumentumokban nincs értékelési eredmény, úgy a vizsgafeladat érdemjegye közepes (megfelelt), illetve szöveges értékelés esetén a „megfelelt” közepes, a „kiválóan megfelelt” jeles érdemjeggyel egyenértékű.
 
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
 
   A
6.1 A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.  Iratrendezők
6.3.  Fénymásoló
6.4.  Irodatechnikai eszközök (vágógép, spirálozó, kapcsológép, lyukasztó)
6.5.  Telefon, fax
6.6.  Számítógép
6.7.  Internet hozzáférés
6.8.  Nyomtató
6.9.  Scanner
6.10.  Irodai szoftverek (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, adatbázis-kezelő)
6.11.  Analitikus bérprogram
6.12.  Adóbevallás kitöltő szoftver (ÁNYK)
6.13.  Ügyintézési eljárásrend
6.14.  Bizonylatok, formanyomtatványok
6.15.  Jogszabály gyűjtemény vagy számítógépes jogtár
 
7. EGYEBEK
 
7.1. A modulzáró vizsga kötelező tartalmi elemei:
A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott 10154-12 Munkaerő-gazdálkodás gyakorlati és a 10155-12 Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása szakmai követelménymodulokhoz rendelt írásbeli modulzáró vizsgafeladatait a szakmai követelményekkel összhangban a szakmai képzést folytató intézmény állítja össze.
 
7.2. A modulzáró vizsgatevékenységek alóli felmentés feltételei:
Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.
 
 
7.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatokalóli felmentés feltételei:
Az a jelölt, aki rendelkezik a Bérügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap a gyakorlati vizsgatevékenység Bérszámfejtési feladat, valamint a szóbeli vizsgatevékenység A munkaerő-gazdálkodás kapcsolódó szakmai feladatok vizsgafeladat teljesítése alól.
Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.
 
7.4. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Könyvvizsgálói Kamara,
Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete.
 
7.5. A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelettől (továbbiakban: Korm. rendelet) eltérő rendelkezések:
A Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésben meghatározottól eltérően a szakmai vizsgát az első vizsgatevékenység napját követő 90 napon belül be kell fejezni.
A Korm. rendelet 35. § (6) bekezdésben meghatározottól eltérően a kijavított és értékelt írásbeli, vagy központi gyakorlati dolgozatot, az eredeti írásbeli, vagy központi gyakorlati vizsgafeladat egy példányát, a javítási-értékelési útmutatókat a vizsga utolsó vizsgafeladatának megkezdése előtt legalább hét nappal el kell juttatni a vizsgaelnökhöz.
 
7.6. A teljesítményértékelés dokumentálása:
A Korm. rendelet 33. § (3) bekezdése alapján a vizsgaszervező az osztályozóívet úgy vezeti, hogy abból megállapítható legyen az adott vizsgatevékenységhez rendelt vizsgafeladatokon elért eredmény is.
 
 

A teljes hatályos szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.

 
Részlete a társadalombiztosítási ügyintéző szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből. Analitikus könyvelő